Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.
Autor wywiadu

Redakcja serwisu

Wywiad z ...

Piotr Kuba

Wiceprezes Zarządu SKARBIEC TFI S.A.

Absolwent Instytutu Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada także licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł Charted Financial Analyst.Ze Skarbcem związany jest od marca 1998 r. Na początku - jako zarządzający funduszem akcyjnym i zrównoważonym, a od stycznia 1999 do lipca 2002 - jako dyrektor departamentu inwestycyjnego funduszy akcyjnych i jednocześnie zarządzający funduszami: Skarbiec-Akcja, Skarbiec-Waga i Skarbiec Net. Od lipca 2002 pełnił funkcję dyrektora departamentu kontrolingu w Skarbiec Asset Management Holding. Odpowiadał za kontroling finansowy holdingu, a także kontrolling ryzyka inwestycyjnego produktów inwestycyjnych holdingu (fundusze, portfele). Od początku roku 2004 do marca 2006 pełnił funkcję Członka Zarządu Skarbiec TFI S.A. 3 kwietnia 2006 roku decyzją rady nadzorczej został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Skarbiec TFI S.A.
 

Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

IA RSS - Wywiady

Private equity a tradycyjne fundusze akcyjne

14 kwietnia 2008 r.

O tym, dlaczego warto w swoim portfelu zrobić miejsce dla funduszy private equity - bardziej agresywnych i nisko skorelowanych z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi rozmawiamy z Panem Piotrem Kubą, Wiceprezesem Zarządu Skarbiec TFI.

IA: Czy Pańskim zdaniem fundusz private equity w obliczu dzisiejszej sytuacji rynkowej ma szansę na rozwój i popularyzację, czy stanowić będzie raczej produkt niszowy przeznaczony dla doświadczonych inwestorów, podczas gdy reszta zasilać będzie rachunki tradycyjnych funduszy inwestycyjnych?

PK: W tym pytaniu zawartych jest szereg kwestii, które jednak wymagają uszczegółowienia. Mówiąc o inwestowaniu w fundusz typu private equity, mówimy o lokowaniu środków w fundusz akcyjny, a więc fundusz, z którym wiązać się powinien relatywnie długi okres inwestycji. W tym kontekście, wobec mimo wszystko pozytywnych długoterminowych perspektyw w gospodarce światowej wydaje się, że jest to w miarę dobry moment na lokowanie środków w fundusze akcyjne. W śród nich szczególnie godne uwagisą te, które charakteryzują się wyższą oczekiwaną stopą zwrotu. Mam w tym miejscu na myśli: fundusze akcji rynków wschodzących, perspektywiczne fundusze sektorowe oraz fundusze alternatywne - wśród nich właśnie fundusze private equity.

Oczywiście trudno oczekiwać, aby fundusze alternatywne, do jakich zalicza się fundusz private equity, stały się pozycją dominującą w portfelach polskich inwestorów. Tym nie mniej bez wątpienia uznać należy, że w portfelu inwestycyjnym powinno być miejsce właśnie na fundusze alternatywne, a więc lokaty o relatywnie niskiej korelacji z typowymi inwestycjami na szeroko rozumianym rynku giełdowym. Innymi słowy, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego powinna polegać na doborze do portfela lokat o wzajemnej relatywnie niskiej korelacji. Dzięki takiemu właśnie zabiegowi zmniejszymy ryzyko i zwiększymy oczekiwaną stopę zwrotu. W teorii inwestycji określa się taki, korzystny dla inwestora, zabieg jako przesunięcie w górę granicy efektywnej.Tak więc w portfelu polskich inwestorów, przede wszystkim tych oszczędzających długoterminowo i posiadających relatywnie wysoką tolerancje na ryzyko, powinny się znaleźć obok tradycyjnych funduszy akcyjnych właśnie fundusze alternatywne, a więc wspomniane już fundusze private equity, fundusze sektorowe, ale również fundusze nieruchomości.
W tym kontekście uważam, że produkt jakim są fundusze typu private equity ma szansę na popularyzację i na zajęcie istotnego udziału w „alternatywnej” części portfela inwestycyjnego.Oczywiście otwarte pozostaje pytanie jak duża będzie ta „alternatywna” część portfela, ale wydaje się, szczególnie w kontekście ostatnich zawirowań na rynkach, że świadomość inwestorów w tym zakresie będzie
wzrastać.Paradoksalnie produkt ten polecać należy przede wszystkim tym mniej doświadczonym inwestorom, ponieważ to oni najbardziej potrzebują dywersyfikacji ryzyka, a więc alternatywnych strategii inwestycyjnych.

IA: Tego typu fundusze mają możliwość inwestowania zarówno w spółki notowane
na giełdach, jak i w te, których nie znajdziemy na parkiecie, zatem na 
akceptację jakiego poziomu ryzyka powinien nastawić się uczestnik?

PK: Niewątpliwie, z inwestowaniem w fundusze typu private equity wiąże się wysoki stopień ryzyka, wyższy niż w przypadku tradycyjnych, szeroko zdywersyfikowanych funduszy akcyjnych, ale porównywalny do ryzyka, jakie wiąże się z funduszami małych i średnich spółek. Prócz ryzyka rozumianego jako zmienność wyników, ważna jest również korelacja z innymi rodzajami
funduszy, w szczególności korelacja z typowymi, zdywersyfikowanymi funduszami akcyjnymi, ponieważ to ona odpowiada za zmniejszenie ryzyka całego portfela inwestycyjnego inwestora. Właśnie w przypadku funduszy private equity oczekiwać należy relatywnie niskiej korelacji z szeroko rozumianym rynkiem akcji.

  Drukuj  Drukuj  
 | 1 | 2 | Dalej  Dalej

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes