Autor publikacji

Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

IA RSS - Artykuły

Inwestowanie w nowoczesne instrumenty kredytowe

12 maja 2008 r.

Inwestowanie w nowoczesne instrumenty kredytowe

Rozpatrując niezbyt klarowną jeszcze dziedzinę nowoczesnych finansów, nie pozostawia wątpliwości fakt, iż oparte są one o awangardowe instrumentarium, do którego w głównej mierze zaliczyć można derywaty oparte o ekspozycje na ryzyko kredytowe.

Choć początki ich istnienia kojarzone są z zamkniętym kręgiem specjalistów nauk ścisłych zatrudnionych w bankach inwestycyjnych, dynamiczny rozwój tych derywatów przyczynił się do znacznego upowszechnienia, dzięki któremu dziś oferują one mnogość ciekawych koncepcji inwestycyjnych.


Baza


Derywaty kredytowe zawdzięczają swoje powstanie niesłabnącym potrzebom efektywnego zarządzania ryzykiem. O ile całkiem nieźle radzimy sobie z ryzykiem skojarzonym ze zmianami stóp procentowych, kursów walut czy zmian instrumentów takich jak akcje czy surowce i towary, koncepcje zarządzania ryzykiem kredytowym są jeszcze całkiem świeże. Nie oznacza to ich niskiej skuteczności, lecz szereg aspektów statystyki matematycznej sprawia, iż ta klasa ryzyka jest niezwykle trudna do zarządzania. Podobnie jest z ryzykiem płynności, dlatego nie dziwi fakt, iż większość kryzysów zarówno tej małej skali związanej z korporacjami, po te o zasięgu globalnym mają ścisłe powiązanie z równoczesną realizacją tych dwóch klas ryzyk. Sama jednak funkcja zarządzania ryzykiem nie zadowoliła wielu, gdyż jak pokazuje historia specjaliści finansów znajdą niemal wszędzie możliwości generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Dotyczy to w zasadzie czystej spekulacji instrumentami finansowymi po arbitraż wykorzystujący różnice cenowe instrumentów o niejako tej samej bazie. Nie inaczej jest z derywatami kredytowymi i choć w przypadku kilku występują metodologiczne kontrowersje, nie przeszkadza to w ich skutecznym wykorzystywaniu. Dlatego też pokrótce przedstawię ich podstawowe rodzaje.


Total Return Swap, jest obok Asset Swap podstawowym instrumentem kredytowym. Już w tym miejscu można wysunąć szereg zastrzeżeń, gdyż niekoniecznie musi on nawiązywać do tej klasy ryzyka. Niemniej to obligacje są najczęściej przedmiotem umowy dwóch stron w ramach tego kontraktu, dlatego coraz mniej dziwi takie sklasyfikowanie. Bazowy mechanizm tego instrumentu polega na tym, iż jedna ze stron oferuje pełny transfer odsetek (kuponu) od posiadanego aktywa w zamian za ustalone w ramach umowy periodyczne płatności. Strona przyjmująca płatności płynące z instrumentu bazowego przy pośrednictwie jednej ze stron transakcji zobowiązuje się również pokrywać deprecjację wartości aktywa bazowego. Widać zatem, iż to właśnie ta strona jest sprzedawcą zabezpieczenia (przejmuje na siebie ryzyko kredytowe przypisane do referencyjnego instrumentu).


Do klasycznych już kredytowych instrumentów pochodnych zaliczyć można Credit Default Swap (CDS) oraz Credit Default Option, na które przypada zdecydowana większość obrotu w ramach całej rodziny kredytowych derywatów. W tym przypadku również jest to umowa bilateralna, w ramach której jedna ze stron (posiadająca ekspozycję na ryzyko kredytowe danego instrumentu) oferuje płatność (premię) w zamian za płatność na wypadek tzw. credit event, którym zazwyczaj jest upadłość emitenta referencyjnego instrumentu. Pierwsza strona jest zatem nabywcą zabezpieczenia (dokonuje płatności premii), druga natomiast, na wypadek wspomnianego zdarzenia kredytowego (credit event) zobowiązuje się niejako do pokrycia strat. Jest zatem sprzedawcą zabezpieczenia. Występuje tu oczywista analogia do tradycyjnego ubezpieczenia, gdyż wycena (a zatem i wspomniane płatności) są oparte w głównej mierze o prawdopodobieństwo wystąpienia kłopotów emitenta instrumentu bazowego lub po prostu jego upadłość. Powyższa konstrukcja dotyczy Credit Default Options (stąd charakterystyczne pojęcie premii). Różnica w przypadku Credit Default Swap objawia się poprzez periodyzację (najczęściej w ramach 5- letniego okresu) płatności na rzecz sprzedawcy zabezpieczenia (w przypadku opcji jest ona pojedyncza przy zawarciu kontraktu).

  Drukuj  Drukuj  
 | 1 | 2 | 3 | 4 | Dalej  Dalej

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes