Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane są jednym z najbardziej elastycznych nowoczesnych instrumentów inwestycyjnych. Taki rodzaj inwestycji to nic innego jak ‘zapakowana’ w jedno pudełko strategia inwestycyjna, stworzona w oparciu o instrumenty pochodne (opcje i w mniejszym wymiarze swap’y), charakteryzująca się całkowitą lub częściową gwarancją zainwestowanego kapitału, przy założeniu niewychodzenia z transakcji do momentu jej zapadnięcia.

Ich zastosowanie pozwala na poprawienie zwrotów z posiadanego portfela, pozwala na obniżenie ekspozycji na ryzyko, daje wiele możliwości ochrony zainwestowanego kapitału, jak również mogą być efektywne podatkowo. Inwestycje strukturyzowane oferowane są w kilku formach:

  • Lokaty strukturyzowanej
  • Obligacji / certyfikatu strukturyzowanego
  • Polisy ubezpieczeniowej
  • Bezpośredniego kontraktu opcyjnego
Produkty strukturyzowane oferują zdecydowanie wyższe zwroty niż tradycyjne instrumenty lokacyjne (lokata, obligacja). Do najpopularniejszych czynników rynkowych, od zachowania których uzależnia się wysokość wypłacanych odsetek zalicza się:
  • Indeksy giełdowe (o zasięgu globalnym jak i mniej popularne)
  • Ceny akcji spółek (pojedynczych lub grup)
  • Ceny towarów (metale, nośniki energii, ceny płodów rolnych, itd.)
  • Kursy walut (lokalnych i światowych)
  • Wysokość stóp procentowych (krótko i długoterminowych)

Przykład

Inwestujemy 100 000 PLN na 5 lat. Instytucja przeprowadzająca transakcję inwestuje 80 000 PLN w wolne od ryzyka obligacje, które za 5 lat mają przynieść dochód 100 000 PLN. Pozostałe 20 000 PLN inwestowane jest w opcje lub swapy (to już zależy od strategii). W ten sposób wiemy, że w przypadku niepowodzenia straty są ograniczone, za 5 lat odzyskamy zainwestowane 100 000 PLN. Zwrot z inwestycji jest nieograniczony i w całości zależy od notowań instrumentów pochodnych włączonych do portfela.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes