Instrumenty kredytowe

Rynek długu jest rynkiem bardzo rozwiniętym. Oferując najwyższą płynność i dostęp do emitentów nieobecnych często na rynku kapitałowym (m.in. Republika Rosyjska, Gazprom, Elektrownia Turów, itd) jest bardzo ciekawą alternatywą wobec inwestycji na rynku giełdowym. Zupełnie inny profil ryzyka inwestycyjnego, jak i stałe wysokie odsetki zachęciły już wielu inwestorów do tej formy pomnażania kapitału. Wykorzystanie dźwigni finansowej oraz tzw. derywatów kredytowych (kredytowych instrumentów pochodnych) umożliwia osiąganie bardzo wysokich stóp zwrotu przy stosunkowo niewielkim ryzyku inwestycyjnym.

Rozwój nowych instrumentów tego rynku umożliwia na skuteczny transfer ryzyk inwestycyjnych. Instrumenty typu FTD, STD, CDO, CPPI, DPI pozwalają na dywersyfikację ryzyk inwestycyjnych i oferują niespotykany gdzie indziej poziom bezpieczeństwa, często potwierdzony międzynarodowymi ratingami inwestycyjnymi na najwyższym możliwym poziomie (AAA). Instrumenty te do tej pory były dostępne jedynie klientom instytucjonalnym.

Szybki i ciągły rozwój tego rodzaju rozwiązań inwestycyjnych budzi jednak wiele pytań o bezpieczeństwo. Obligacje gwarantowane przez rządy krajów rozwiniętych wypychane są z rynku przez obligacje krajów rozwijających się, jak i komercyjne papiery dłużne. Ceną za wyższe rentowności jest wyższa zmienność, czyli ryzyko. Kryzysy azjatycki i rosyjski z końca XX wieku czy najnowsze wydarzenia na rynku kredytów sub prime w USA, z połowy 2007 roku wstrząsnęły rynkami finansowymi na całym świecie.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes