Dual Currency Deposit (Lokata Dwuwalutowa)

Lokata dwuwalutowa jest połączeniem dwóch instrumentów i opcji walutowej. Budowa tego typu lokaty ma na celu podniesienie rentowności uzyskiwanej przez inwestora, w tym celu w tego typu lokatę wbudowywana jest sprzedana przez inwestora opcja walutowa typu call (jeśli lokata składana jest w walucie bazowej np. USD lub EUR) lub put (jeśli lokata składana jest w walucie niebazowej np. PLN). Ideą tego typu lokaty jest zagwarantowanie pewnego wysokiego poziomu odsetek niezależnie od przyszłego poziomu kursu walutowego. Jednakże jeśli kurs walutowy:

  • spadnie poniżej określonego poziomu (dla lokat w walucie niebazowej np. PLN) kapitał zostanie przewalutowany po określonym w dacie złożenia lokaty kursie na walutę bazową np. EUR lub USD,
  • wzrośnie powyżej określonego poziomu (dla lokat w walucie bazowej np. EUR lub USD) kapitał zostanie przewalutowany po określonym w dacie złożenia lokaty kursie na walutę niebazową np. PLN.
Przy czym warto tutaj zauważyć, że przewalutowanie to odbędzie się w momencie i na warunkach niekorzystnych dla składającego lokatę. Jeżeli dojdzie do takiego przewalutowania to wartość kapitału zwróconego składającemu taki depozyt będzie mniejsza niż jego wartość rynkowa na dzień dokonania takiego przewalutowania. Wysokość gwarantowanych odsetek jest uzależniona od prawdopodobieństwa realizacji takiego przewalutowania. Im prawdopodobieństwo to większe, tym wyższa wartość odsetek gwarantowanych. Prawdopodobieństwo to jest uzależnione od kursu walutowego, na który umawiają się bank i klient w momencie złożenia depozytu. Jeżeli zaś nie dojdzie do przekroczenia ustalonego w dniu złożenia depozytu kursu walutowego kapitał jest wypłacany w walucie, w której został złożony. Odsetki niezależnie od kursu są wypłacane w walucie, w której depozyt został złożony. Należy nadmienić, iż taki scenariusz jest najkorzystniejszy dla składającego depozyt gdyż zachowuje on ponadprzeciętne odsetki nie notując straty na kapitale lokaty.

Przykład

Inwestor posiada 100.000 zł, które zamierza ulokować na okres 1 miesiąca. Ma do wyboru tradycyjną lokatę, oferującą rentowność 5,00% p.a. lub lokatę dwuwalutową oferującą rentowność 12,36% p.a. Z tytułu odsetek zarobi więc 416 zł w przypadku tradycyjnej lokaty lub 1.026 zł w przypadku lokaty dwuwalutowej. Jednakże w przypadku wyboru lokaty dwuwalutowej inwestor musi się zobowiązać, iż w przypadku spadku kursu EUR/PLN w dacie zapadalności lokaty (czyli za 1M) poniżej 4,40 otrzyma zwrot kapitału w EUR przeliczonego po kursie 4,40. Kurs EUR/PLN w dniu złożenia lokaty wynosi 4,50.
Jeżeli więc w dniu zapadalności lokaty kurs ukształtuje się poniżej 4,40 inwestor będzie posiadał na swoim rachunku 1.026 zł z tytułu odsetek oraz 22.727 EUR (100.000 zł kapitał zwrócony inwestorowi po kursie 4,40). Jednakże należy pamiętać, iż ówczesna wartość zwróconych na rachunek EUR będzie mniejsza niż 100.000 zł, gdyż przewalutowanie takie będzie miało miejsce tylko wtedy gdy kurs rynkowy EUR/PLN będzie niższy niż 4,40. Jeżeli więc inwestor chciałby otrzymane EUR sprzedać otrzyma za nie mniej niż 100.000 zł. Tym mniej, im niższy będzie kurs w dacie zapadalności lokaty dwuwalutowej. Różnica pomiędzy zainwestowaną kwotą (100.000 zł) a sumą otrzymana ze sprzedaży otrzymanych EUR wyznaczać będzie poziom straty inwestora. Jeśli kurs EUR/PLN ukształtowałby się w dacie zapadalności na poziomie 4,20 strata wyniosłaby 4.545 zł. Część tej straty byłaby skompensowana przez wyższe odsetki (1.026 zł – lokata strukturyzowana, w stosunku do 416 zł – tradycyjna lokata), jednakże wynik łączna strata wyniosłaby 3.935 zł w stosunku do tradycyjnej lokaty i 3.519 zł w stosunku do zainwestowanych środków. Jeżeli kurs EUR/PLN ukształtował się w dacie zapadalności lokaty jeszcze niżej niż 4,20 straty byłyby jeszcze większe. Jednakże w przypadku gdyby kurs EUR/PLN ukształtował się w dacie zapadalności powyżej 4,40 inwestor zachowałby całą kwotę odsetek (1.026 zł) i otrzymałby na rachunek cały zainwestowany kapitał (100.000 zł). Jego inwestycja okazałaby się więc bardzo zyskowna.

Wycena

Określenie wysokości odsetek od lokaty dwuwalutowej polega na zsumowaniu wartości odsetek z tradycyjnej lokaty i premii opcyjnej z tytułu wystawionej opcji call bądź put.

Zalety

  • Możliwość indywidualnego doboru parametrów lokaty dwuwalutowej.
  • Stosunkowo niewielkie wymagania dotyczące nominału składanej lokaty.
  • Możliwość osiągnięcia bardzo wysokiej rentowności inwestycji.
  • Dostępność produktu w wiodących polskich bankach.

Wady

  • Mało czytelna dokumentacja nie zawsze ukazująca ryzyko inwestycji
  • Spore ryzyko straty części zainwestowanych środków


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes