Steppener Note

Steppener Note jest formą inwestycji kapitałowej opartej o różnicę pomiędzy zmiennymi stopami procentowymi. Steppenery z natury budowy zakładają grę na zwiększenie bądź zmniejszenie się różnicy pomiędzy dwoma dowolnymi stawkami procentowymi w okresie inwestycji. Wysokość kuponu Steppenera może się zmieniać znacznie bardziej niż ww. różnica pomiędzy dwoma stawkami zmiennymi gdyż Steppenery są bardzo często lewarowane. Stopień zlewarowania, jest niemalże dowolny choć wraz z jego wzrostem wzrastają również koszty zabezpieczenia takiej inwestycji czyniąc ją mniej atrakcyjną. Obiema stawkami zmiennymi użytymi w Steppenerze mogą być dowolne stawki zmienne:

  • WIBOR
  • IRS
  • LIBOR lub IRS z innego rynku niż waluta, w której denominowana jest inwestycja (wówczas mówimy o Quanto Steppenerze)
Bardzo często Steppenery są konstruowane poprzez dodanie lub odjęcie do różnicy dwóch stawek zmiennych pewnego stałego faktora, nadającego właściwą wartość oczekiwaną przyszłych przepływów. W dniu wycena różnica takiej wartości oczekiwanej i wartości kuponów obligacji stałokuponowej powinna dążyć do 0)
Steppenery posiadają z reguły gwarancję zainwestowanego kapitału, co implikuje wykorzystanie opcji cap na wartość użytego w budowie Steppenera spreadu. Opcje takie nie są przedmiotem standardowego obrotu, stąd też problemy z określeniem ich właściwej ceny – szczególnie na rynkach mniej płynnych (jakim niewątpliwie jest Polska). Brakuje bowiem historii spreadu pomiędzy dwoma stawkami, niezbędnej do określenia zmienności historycznej, nie mówiąc już o rynku tej zmienności gwarantującej uzyskanie właściwej i przede wszystkim płynnej zmienności implikowanej, a w konsekwencji ceny opcji na spread.

Przykład

Inwestor uważa, iż różnica pomiędzy stawką 10 letniej transakcji IRS w PLN a 2 letnią stawką transakcji IRS w PLN będzie się zwiększać przez najbliższe 5 lat, dlatego zastanawia się nad inwestycją w 5 letni papier o kuponie:

C = 5.00% + 3 x (PLN IRS 10Y - PLN IRS 2Y)

gdzie:
C – kupon w ujęciu p.a.
PLN IRS 10Y – stawka transakcji PLN IRS 10Y
PLN IRS 2Y – stawka transakcji PLN IRS 2Y
Na dzień zawarcia transakcji stawka transakcji PLN IRS 10Y wynosi 6,00%, podczas gdy stawka transakcji PLN IRS 2Y to 5,50%. Kupon w dniu zakupu Steppenera wynosi więc 6,50% [5,00% + 3 x (6,00% - 5,50%)]. Jeżeli przewidywania inwestora się sprawdza i stawka transakcji PLN IRS 10Y będzie rosła bardziej dynamicznie lub spadała mniej dynamicznie niż transakcji PLN IRS 2Y wówczas kupon płatny na rzecz inwestora będzie rósł. Jeżeli więc za 6 miesięcy od daty zakupu Steppenera stawka transakcji PLN IRS 10Y wyniesie 6,50%, podczas gdy stawka transakcji PLN IRS 2Y nie zmieni się (5,50%) kupon, który otrzyma inwestor wyniesie 8,00% [5,00% + 3 x (6,50% - 5,50%)]. Jeżeli w takiej transakcji zastosowano by opcję zabezpieczającą inwestora przed spadkiem kuponu poniżej 0, wówczas w przypadku gdyby za 6 miesięcy od daty zakupu Steppenera stawka transakcji PLN IRS 10Y wyniosła 6,00%, podczas gdy stawka transakcji PLN IRS 2Y osiągnęłaby 9,00%, kupon, który otrzyma inwestor wyniesie 0,00%, mimo że pierwotna konstrukcja wskazywałaby na wartość ujemną; [5,00% + 3 x (6,00% - 9,00%)] wynosi przecież –4,00%.

Wycena

Poprawna wycena transakcji Steppener zakłada określenie zdyskontowanej wartości spreadu pomiędzy dwoma użytymi w budowie instrumentu spreadami (niejednokrotnie zlewarowanego spreadu) i porównaniu otrzymanej wartości do wartości alternatywnej stawki transakcji IRS o tej samej co kwotowany Steppener zapadalności. Uzyskany wynik jest powiększony lub pomniejszany o stały faktor. Ostatnim i jednocześnie najtrudniejszym krokiem jest wycena swapcji typu Floor, w której za aktywo bazowe przyjmuje się wykorzystany w budowie Steppenera spreadu, a za strike wartość uzyskanego stałego faktora (jeśli jest on dodatni). Należy pamiętać, iż w tym miejscu powstaje odwołanie cykliczne, gdyż uzyskana cena swapcji pomniejsza wartość ww. stałego faktora, a to z kolei powoduje zmianę wartości strike.

Zalety

  • Możliwość zwiększenia rentowności inwestycji na skutek właściwego prognozowania przyszłego zachowania jednej z dwu stawek zmiennych użytych w konstrukcji kuponu Steppenera.
  • Nielimitowany kupon maksymalny.
  • Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału.
  • Możliwość doboru indywidualnych parametrów transakcji (długość inwestycji, rodzaj kuponu, zmienna stawka procentowa, wielkość zlewarowania).
  • Możliwość dowolnego określenia emitenta implikującego różny poziom fundingu i w konsekwencji różny ostateczny poziom wysokości kuponu.
  • Możliwość zastosowania w przypadku dowolnego kształtu krzywej, czy oczekiwań związanych z konkretnym zachowaniem określonych stawek zmiennych.

Wady

  • Mała płynność instrumentów zabezpieczających zwrot kapitału, powodująca dużą różnicę w cenie takiego instrumentu, w przypadku chęci odsprzedaży Steppenera przed datą zapadalności.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes