Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance)

CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) jest strategią dynamicznego zarządzania portfelem złożonego z ryzykownych jak i wolnych od ryzyka aktywów. Głównym celem tej strategii jest zapewnienie dostarczenia przez portfel maksymalnego zwrotu przy założeniu gwarancji zainwestowanego kapitału. Instrumenty ryzykowne zazwyczaj powiązane są poprzez bezpośrednią inwestycję na jednym lub kilku rynkach akcji, obligacji lub hedge funds. Instrumenty wolne od ryzyka to aktywa dające wolną od ryzyka stopę zwrotu. Często są to instrumenty z rynku pieniężnego lub obligacje – depozyty, obligacje zerokuponowe, swapy.

Dynamiczne zarządzanie polega na aktywnym dopasowywaniu wag pomiędzy aktywami ryzykownymi i wolnymi od ryzyka. Alokacja kapitału zależy od:

Wielkość wymaganego zabezpieczenia

Na początku ustalany jest parametr określony jako „Floor”. Floor reprezentuje tą część inwestycji, której zarządzający nie może stracić. Floor jest zatem równy wartości bieżącej (prezent value) gwarantowanego na koniec inwestycji kapitału.
Przykładowym podejściem może być zagwarantowanie w dacie wymagalności 100% najwyższej wartości osiągniętej podczas trwania inwestycji.

Charakter ryzykownych aktywów na które dokonuje się ekspozycji

W zależności od rodzaju wybranych aktywów ustalany jest odpowiedni mnożnik. Wartości mnożnika zależy od aktywów, które wybiera się jako ryzykowne. Dla akcji jest to wartość równa 3, około 5 dla funduszy hedge, około 8 dla obligacji.

Kalkulacja wag

Kalkulacja wag według których dokonuje się alokacji kapitału odbywa się za pomocą wzoru

Waga = Mnożnik x (NAV – Floor)/NAV

NAV to ‘Net Asset Value’, czyli wartość portfela w danym momencie. Różnica pomiędzy NAV a wartością ‘Floor’ to tak zwany ‘Cushion’. Dynamiczna zmiana wag wynika z dwóch parametrów - Floor oraz Cushion, które uzależnione są od panujących warunków rynkowych.

Warto również znać definicję ‘Gap’. Jest to wartość ‘Cushion’ wyrażona jako procent wartości kapitału alokowanego w ryzykowne aktywa. W zależności od wartości jakie wskazuje, portfel uzupełniany jest przez aktywa ryzykowne lub o nie uszczuplany.

Gap = (NAV – Floor)/ Wartość aktywów ryzykownych

Możliwa jest sytuacja, w której wskaźniki ‘Gap’ oraz ‘Cushion’ osiągają wartość zero, co oznacza, że portfel w 100% składać się będzie z aktywów wolnych od ryzyka. To oznacz, że portfel nie będzie korzystał ze wzrostów aktywów ryzykownych, ponieważ aby zagwarantować wypłatę w dacie zapadalności konieczne będzie utrzymywanie jednolitej, wolnej od ryzyka struktury portfela.

Zalety

Zaletą strategii CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance)jest możliwość inwestowania kapitału jak i zysków. Alokacja w aktywa ryzykowne jest zoptymalizowana, dzięki dynamicznemu procesowi równoważenia i dzięki użyciu dźwigni. Technika ta dobrze sprawdza się dla aktywów, które charakteryzują się niską zmiennością.

Prosta metoda CPPI jest stosunkowo łatwa do implementacji.

Wady

Całkowite koszty znane są dopiero na końcu inwestycji. Są one proporcjonalne do zmienności aktywów ryzykownych. Znaczna jest także dyspersja możliwych do uzyskania rezultatów. Istnieje możliwość osiągnięcia znacznych zysków, ale też znaczące ryzyko uzyskania zaledwie zwrotu kapitału.

Wyniki uzależnione są od trendu w jakim znajduje się rynek i wrażliwe na jego ruchy.
Najlepsze rezultaty osiągane są na rynku, który początkowo wzrasta, a następnie spada.
Wtedy występuje tzw. efekt lock-in , który polega na tym, że duże zyski na początku są zachowywane mimo niekorzystnej sytuacji w końcowym etapie inwestycji.

W okresach dekoniunktury, ze względu na stosowanie strategii zabezpieczającej, wartość portfela chroniona jest przed drastycznymi spadkami. Najgorsze wyniki (w krańcowych sytuacjach , tylko zwrot kapitału) technika ta przynosi podczas tzw. U-shaped market , czyli rynku najpierw spadającego, a zyskującego pod koniec trwania okresu inwestycji. Jeżeli w trakcie trwania inwestycji nie ma wyraźnie określonego trendu technika ta przynosi niski zwrot.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes