Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Struktury powiązane z cenami surowców i metali szlachetnych

Produkty strukturyzowane połączone z cenami surowców i metali szlachetnych (Commodity Linked Notes, CLN) są nowymi wehikułami inwestycyjnymi, które podobnie do instrumentów dłużnych oferują ochronę i gwarancję zainwestowanego kapitału. Z drugiej strony pozytywne możliwości zwrotu z tego rodzaju inwestycji są nieograniczone i uzależnione od zmian cen surowców i metali szlachetnych. Instrumenty te składają się zazwyczaj z obligacji i długoterminowej opcji kupna lub sprzedaży surowca lub metalu. Data zapadalności obligacji i data wykonania opcji są identyczne.

W dniu wygaśnięcia kontraktu inwestor otrzyma nominał obligacji oraz kwotę wynikającą ze zmian procentowych cen surowców lub metali włączonych do produktu. Wypłata z tego rodzaju produktu uzupełniana jest przez współczynnik partycypacji (participation rate). Dla przykładu, jeżeli w czasie trwania inwestycji wartość podłączonego aktywa wzrośnie o 50% a stopa partycypacji wynosi 80%, to inwestor za każde zainwestowane 100 PLN otrzyma 140 PLN (100 PLN x 0.5 x 0.8). Jeżeli wartość aktywa nie zmieni się lub spadnie inwestor dzięki gwarancji kapitału nadal otrzymuje zainwestowane 100 PLN.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes