Fundusze hedge

Jedną z najbardziej dynamicznie rosnących na znaczeniu grup aktywów są fundusze hedge (hedge funds). Do tej grupy możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju fundusze inwestujące przy wykorzystaniu systematycznych, pozastandardowych strategii inwestycyjnych. Pod pojęciem tym kryje się często zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji, wykorzystanie arbitrażu, operowanie na wielu rynkach zarówno kasowych, jak i terminowych, wykorzystanie w zarządzaniu instrumentów pochodnych i inwestowanie wszędzie tam, gdzie oczekuje się wysokich zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Głównym celem funduszy hedge jest ograniczenie wahań cen jednostki udziałowej (zmienności zwrotu) przy jednoczesnej próbie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i uzyskania jak najwyższych stóp zwrotu, niezależnie od cyklów koniunkturalnych czy bieżącej sytuacji rynkowej.

Fundusze hedge różnią się między sobą wysokością osiąganych stóp i zmiennością zwrotu, charakteryzują się różną ekspozycją na ryzyko. Wiele (ale nie wszystkie) funduszy zabezpiecza się przed spadkami na rynku, na którym operują. Strategie funduszy hedge konstruowane są w ten sposób, aby dostarczone przez nie wyniki były słabo lub nie były wcale skorelowane z rynkiem. Ich celem jest raczej ochrona kapitału i konsekwencja przy generowaniu zwrotów niż nieograniczone pomnażanie kapitału.

Managerowie funduszy to profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem, którzy charakteryzują się dyscypliną w zarządzaniu. Zarządzający funduszami są zazwyczaj wysoce wyspecjalizowani w jednym segmencie rynku i wykorzystując tę przewagę nad innymi graczami, inwestują powierzone środki w tym właśnie obszarze. Nie można zapomnieć o wynagrodzeniach dla zarządzających. Te uzależnione są ściśle od wyniku finansowego funduszu. Warto również pamiętać, że managerowie często angażują własne środki finansowe w fundusze, którymi zarządzają.

Uważa się, że obecnie na świecie istnieje ponad 30 tysięcy funduszy hedge. Majątek, jakim obracają to kwota przekraczająca 1 bilion amerykańskich dolarów. Należy pamiętać, że każdego dnia ta liczba podlega modyfikacji.

Wyróżnia się przynajmniej 10 podstawowych strategii inwestycyjnych realizowanych przez fundusze hedge, których charakterystykę przedstawiono poniżej:


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes