Klasy inwestycji

Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane są jednym z najbardziej elastycznych nowoczesnych instrumentów inwestycyjnych. Taki rodzaj inwestycji to nic innego jak ‘zapakowana’ w jedno pudełko strategia inwestycyjna, stworzona w oparciu o instrumenty pochodne (opcje i w mniejszym wymiarze swap’y), charakteryzująca się całkowitą lub częściową gwarancją zainwestowanego kapitału, przy założeniu niewychodzenia z transakcji do momentu jej zapadnięcia.

Fundusze hedge

Jedną z najbardziej dynamicznie rosnących na znaczeniu grup aktywów są fundusze hedge (hedge funds). Do tej grupy możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju fundusze inwestujące przy wykorzystaniu systematycznych, pozastandardowych strategii inwestycyjnych. Pod pojęciem tym kryje się często zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji, wykorzystanie arbitrażu, operowanie na wielu rynkach zarówno kasowych, jak i terminowych, wykorzystanie w zarządzaniu instrumentów pochodnych i inwestowanie wszędzie tam, gdzie oczekuje się wysokich zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Private equity

Private equity (prywatny kapitał) jest rozumiany jako inwestycja w aktywa, które nie są notowane na rynkach publicznych. Sama nazwa bezpośrednio sugeruje miejsce i sposób pozyskania kapitału – emisja prywatna, w odróżnieniu od emisji publicznej. Inwestycje Private Equity są często kojarzone, jak się okazuje mylnie, z zaangażowaniem kapitału tylko w firmy poza publicznym obrotem. Mylnie, bo zdarza się, że duże instytucje private equity inwestują w przedsiębiorstwa notowane na giełdach i wycofują je stamtąd.

Surowce

Inwestycje w niezbędne do funkcjonowania i rozwoju gospodarki surowce, takie jak ropa naftowa to oprócz perspektywy zysków bardzo efektywny sposób zdywersyfikowania ryzyka swojego portfela inwestycyjnego. Lokowanie kapitału w szlachetne kruszce obok wymiaru estetycznego mają również bardzo korzystne z punktu widzenia sztuki zarządzania ryzykiem swoich inwestycji cechy.

Instrumenty kredytowe

Rynek długu jest rynkiem bardzo rozwiniętym. Oferując najwyższą płynność i dostęp do emitentów nieobecnych często na rynku kapitałowym i jest bardzo ciekawą alternatywą wobec inwestycji na rynku giełdowym. Zupełnie inny profil ryzyka inwestycyjnego, jak i stałe wysokie odsetki zachęciły już wielu inwestorów do tej formy pomnażania kapitału. Wykorzystanie dźwigni finansowej oraz tzw. derywatów kredytowych (kredytowych instrumentów pochodnych) umożliwia osiąganie bardzo wysokich stóp zwrotu przy stosunkowo niewielkim ryzyku inwestycyjnym.

Instrumenty pochodne

W tym dziale znajdą Państwo opis wielu typów instrumentów pochodnych, opisy zastosowań inwestycyjnych i wykorzystania w celu zabezpieczania pozycji handlowych.

Inwestycje emocjonalne

Inwestycje w aktywa emocjonalne stanowią interesującą grupę rozwiązań alokacji kapitału. Uzupełnienie portfela o te aktywa oprócz potencjału wysokich stóp zwrotu mają tę zaletę, że pozytywnie wpływają na dywersyfikację ryzyka inwestora. Wartość aktywów emocjonalnych jest niezależna od wydarzeń na rynkach giełdowych, niezależna od decyzji banków centralnych, jak i trendów ekonomicznych. W dobrze zdywersyfikowanym portfelu wartość tych aktywów powinna zawierać się w przedziale od 5% do 15%.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes